אנחנו משווים מחיר

חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ (להלן "החברה" ) מפעילה את אתר holidayfinder (להלן "האתר")

החברה מתחייבת ומבטיחה למזמינים באתר , בכפוף לאמור בתקנון זה, כי תשווה את מחירה של כל הזמנה שתבוצע באתר holidayfinder.co.il למחיר כל הצעה מאתרי תיירות אחרים הפועלים בישראל ובחו"ל והכוללת טיסות ומלון (להלן "רכיבי ההצעה") .
על ההצעה מהאתרים האחרים (טיסות הלוך ושוב ואירוח בבית מלון גם יחד) להיות זולה יותר מההזמנה שבוצעה באתר וזהה לחלוטין בכל רכיביה (טיסות ומלון) ותנאיה.

מימוש המדיניות

בכפוף לאמור בתקנון זה, רשאי כל מזמין באתר, לאחר שביצע הזמנה, לטעון בפני חברת סמארטאייר בע"מ המפעילה את אתר holidayfinder כי בידיו הצעה מאתר תיירות אחר הזולה יותר מההזמנה שביצע באתר וההצעה עומדת בתנאים ובהגבלות המפורטים.

את הטענה למחיר זול יותר יש לשלוח במייל לכתובת: service@holidayfinder.co.il עד 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה. המייל שיישלח ייתמך בצילום מסך ההצעה האינטרנטית בצירוף לינק (קישור) של דף ההצעה הרלוונטי המאמת את ההצעה כמפורט.

על הצילום והלינק לכלול את הפרטים המדוייקים של המוצרים המתחרים ,המחיר המוצע לעיסקה ואת סמלה המסחרי של החברה המתחרה ואת פרטיה.

יובהר כי זמינות ההצעה על כל פרטיה וכן אפשרות מעשית לבדיקת ההצעה אצל האתרים האחרים הינם תנאים מחייבים למימוש התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

רגע ביצוע ההזמנה ייחשב כמועד סיום תהליך ההזמנה באתר האינטרנט holidayfinder גם אם טרם אושרה סופית. מועד מסירת הטענה ייחשב כמועד שבו התקבלה הודעת הדוא"ל במשרדי חברת סמארטאייר בע"מ.

לחברת סמאראייר בע"מ המפעילה את האתר תבדוק את הטענה מול האתר המתחרה המציע את מרכיבי ההזמנה האמורה במחיר זול יותר. במידה והבדיקה תעלה כי אין מדובר במחיר זול יותר, תדחה החברה את הטענה.

מזמין שטענתו למציאת מחיר זול יותר לעיסקה זהה (טיסות ומלון גם יחד) באתר אחר נמצאה נכונה יהיה זכאי לקבל מהחברה שובר לרכישה עתידית בגובה ההפרש בין ההצעה מהאתר האחר לבין ההזמנה שביצע באתר. השובר יהיה תקף לכל רכישה מהשירותים המוצעים באתר holidayfinder למשך שנתיים מיום הנפקתו ופתוח לכל מזמין.

ההחלטה הסופית בדבר עמידתה של ההצעה המתחרה בתנאי תקנון זה שמורה בידי החברה בלבד והמזמין מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.

תנאים והגבלות

על ההצעה מהאתר האחר להיות זהה לחלוטין בכל מרכיביה ותנאיה לרבות אך לא רק, חברה תעופה, ספק, סוג חדר, רמת אירוח, תנאי רכישה וביטול (לרבות לפי חוק הגנת הצרכן), מספר נוסעים, תאריכים, שעות, מחלקה ומוצעים למכירה באתרי תיירות הפועלים בישראל ובחו"ל.

מחיר הרכישה באתרים האחרים יהיה מחיר סופי לתשלום ללקוח ישראלי ולאחר הוספות על העמלות, המיסים וההיטלים ככל שהללו קיימים באתר האחר.

השוואת המחיר תהיה מול הזמנות תקפות באתר holidayfinder הכוללות טיסות ומלון, המתחילות ומסתיימות בישראל והונפקו להם כרטיסי טיסה ושוברי אירוח ושולמה תמורתם. התחייבות זו תהא תקפה מרגע ביצוע ההזמנה באתר ועד 24 שעות מביצוע ההזמנה.

המבצע לא יחול על : א. מבצעי "מכירות מיוחדות", מועדוני לקוחות או כל הטבה מיוחדת המוענקת ללקוחות באתרים האחרים.

ב. הצעות הכוללות טיסות ומלון והמשווקות באופן ישיר ובאתרי סיטונאות טיסות ישראליים. ג. הצעות הכוללות טיסות שמועד המראתן חל בתוך 72 שעות ואו פחות ממועד ביצוע הזמנה. ד. עיסקאות המוצעות ע"י חברות מתחרות במסגרת מחירים בלעדיים הניתנים לאלו בלבד ממארגני או מבצעי הטיסות, לרבות מבצעי קידום מכירות

מובהר בזאת כי ההצעות מהאתרים האחרים יהיו פתוחות לכלל הציבור, ואין מדובר בהנחה פרטנית שניתנה למזמין, לרבות הנחה מיוחדת או שובר הנחה או קופון מכל סוג שהוא, וכי יהיו הן עדיין זמינות לרכישה לכל המעוניין במועד קבלת הטענה במשרדי חברת סמארטאייר בע"מ.

כללי

חברת סמארטאייר בע"מ המפעילה את האתר תהא רשאית להפסיק את מדיניות זו בכל עת, אף ללא הודעה מוקדמת על כך, כל עוד לא נפגעת זכותו של מי שביצע אצלה הזמנות קודם להודעה על הפסקת המדיניות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מדיניות זו לכשעצמה אינה מקנה למזמין זכות כלשהי לבטל את ההזמנה. למזמין שמורה הזכות לבטל את הזמנתו ובכפוף לכל דין,לתקנון האתר ולתנאי הזמנתו. על כל ענין הקשור בהזמנות במסגרת מדיניות זו שלא נקבעו לגביהן הוראות מפורשות בתקנון זה יחולו הוראות התנאים הכלליים להזמנות באתר holidayfinder הניתנים לעיון בכתובת holidayfinder.co.il

אין במדיניות זו זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של חברת סמאראייר בע"מ המפעילה את האתר holidayfinder כלפי המזמין שאינה מצוינת במפורש בתנאים הכלליים שבאתר או בהוראות תקנון זה.