תנאים כלליים להזמנות

תנאים כלליים להזמנות

אתר holidayfinder.co.il הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי למוצרי  תיירות. (להלן – "האתר") המופעל ע"י חברת Smartair  תל אביב בע"מ

פרטי החברה

 Smartairתל אביב בע"מ, ח"פ 51-526513-0
התדהר 5, רעננה , 4366102
טל': 03-7630470
דוא"ל:  service@holidayfinder.co.il   (להלן -  "החברה"  או " "Smartair).

א': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן

1.1 התנאים הכלליים להזמנות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה ישמשו כחוזה ההתקשרות והגילוי הנאות בין המזמין לבין Smartair . השימוש באתר וביצוע ההזמנה כמוהם כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך זה.

1.2 בעצם השימוש באתר ובביצוע הזמנות בו מצהיר המזמין במפורש כי קרא מסמך זה וכי הוא מסכים ומקבל באופן מלא ובמפורש את כל התנאים המפורטים. עוד מצהיר המזמין כי הוא מתחייב לפעול לפי כל ההנחיות המפורטות בהם. המזמין מוותר מראש על כל טענה לפיה לא קרא את מסמך זה ולא נתן את הסכמתו לתנאים ולהנחיות המפורטים בו.

1.3 בתום תהליך ההזמנה, יתבקש המזמין לסמן V (צ'ק בוקס) וללחוץ על לחצן "סיים הזמנה". בסימון זה מאשר כי בדק את פרטי הזמנתו וכן קרא, קיבל על עצמו והסכים לכל ההתחייבויות והתנאים המפורטים במסמך זה ובתנאי הביטולים והשינויים המיוחדים להזמנתו.

1.4 כל תנאי חוזה ההתקשרות המפורטים במסמך זה והתחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום ההזמנה בעת הלחיצה על לחצן "לתשלום" שבאתר. לאחר סיום ההזמנה לא ניתן יהיה לבטל הזמנה, כולל הזמנות שטרם נתקבל אישור סופי עבורן,אלא לפי הוראות החוק להגנת הצרכן או תנאי הביטול המיוחדים להזמנה לפי העניין. מרגע הלחיצה על לחצן "לתשלום" תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה.

1.5 אתר holidayfinder מופעל ע"י Smartair שהינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים (להלן –"השירותים השונים") ופועלת כשליחה מטעם לקוחותיה אצל הספקים השונים ומכאןשאין היא נושאת באחריות כלשהי לגבי עצם אספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם, התאמתם להזמנה או שינוים במחירם הסופי אלא אם כן אירעה התקלה בגין מעשה או מחדל של החברה.

1.6 החברה איננה ספקית של שירותים ואינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לאחריותם, תנאיהם ושיקוליהם. .

1.7 Smartair המפעילה את אתר holidayfinder מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

1.8 כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

1.9 החברה לא תהיה אחראית לביטולים, שיבושים ולתקלות לא צפויות באספקת השירותים המוזמנים ושאינן בשליטתה, לרבות כח עליון, הפסקת פעילות חברת התעופה או הספק, אסונות טבע, מגיפות, מצבי חירום ומתיחות צבאית וכו' אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

1.10 בהזמנות שניתן לאשרן מיד עם סיום ההזמנה, ישלחו למזמין מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר בעת הזמנתו. יתכן כי למקצת מן השירותים השונים נדרש אישור להזמנתם מהספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה ואינו מובטח. בשלב זה, בו טרם ניתן אישור סופי ובכתב להזמנה, ההזמנה היא בגדר "רשימת המתנה" או "בקשה להזמנה" כלומר ממתינה לאישורה בידי הספקים השונים ביחס למחיר ולזמינות המוצעים והמזמין יקבל הודעה על כך. עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה תהיה החברה, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה ותנאיה. במקרה זה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא כל חיוב.

1.11 החברה רשאית לפצל את ההזמנה ככל שכלולים בה מספר נוסעים בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שההזמנות המפוצלות יהיו זהות להזמנת המקור אלא אם הודיע לה אחרת המזמין במפורש ומראש למייל service@holidayfinder.co.il .

1.12 על המזמין לשמור ולהציג את מספר ההזמנה בכל בירור או פנייה שירות הלקוחות של holidayfinder . במידה ולא נתקבלה הודעת מייל ובה מסמכי הנסיעה או הודעת מייל על בקשה הממתינה לאישור ספק על המזמין לבדוק את תיבת ה"ספאם"/זבל וליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות. הנחיות נוספות ימצאו בסעיף 1.18 להלן.

1.13 על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

1.14 במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה (כולה או מקצתה) או שמסמכי הנסיעה לא יתקבלו אצל המזמין בתוך 12 שעות ממועד הבקשה להזמנה בימי חול או 24 שעות בסופי שבוע או חגים, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב וזאת לאחר שיודיע על כך שירות הלקוחות של holidayfinder במייל או בהודעה טלפונית.

1.15 הזמנות שמועד תחילתן הוא תוך 24 שעות מביצוע ההזמנה יאושרו ויחויבו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר עם מוקד השרות, ההזמנה אושרה בפועל והמזמין קיבל במייל את מסמכי הנסיעה.

1.16 שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות עם מוקד השירות יהיו כמפורט בדף שירות הלקוחות שבאתר. פניות שירות או הזמנות שירותים אשר נדרש לגביהן אישור ספק ובוצעו לאחר שעות פעילות המוקד יטופלו ביום העסקים הבא. במקרים דחופים של הזמנות שמועדן הוא תוך 12 השעות הקרובות, ניתן להשאיר הודעות דחופות לפי ההנחיות בדף שירות הלקוחות שבאתר.

1.17 לדרישת החברה, ימסור המזמין את פרטי התקשרות עמו או יהיה נגיש לקבלת הודעות לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ). החברה לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע או שהנוסע לא קרא את ההודעות שנשלחו אליו.

1.18 במידה ובמהלך ההזמנה הוזנו פרטי כרטיס אשראי, תהליך ההזמנה נקטע או שהאתר אינו מגיב או שלא נתקבל מייל ובו מסמכי הנסיעה או שלא נתקבל מייל "הזמנתך בטיפול" יש להפסיק את הליך ההזמנה מיידית ולהודיע על כך שירות הלקוחות של holidayfinder במייל או בהודעה טלפונית. בכל מקרה אין לבצע הזמנה חוזרת/נוספת מחשש לכפל הזמנות. החברה לא תהיה אחראית לביטולי הזמנות כפולות והמזמין יישא בעלויות הביטול ככל שיוטלו על ידי הספקים. החברה מתחייבת לפעול מול הספקים לצמצום העלויות.

1.19 בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת service@holidayfinder.co.il . החברה מתחייבת לטפל בבקשות ולהשיב ללקוח תוך שני ימי עבודה בכפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. אישור בקשות או שינויים יהיה כפוף לזמינות המוצרים, מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה הרלוונטיים. האתר מתחייב לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע למזמין ככל שיהיה בידו.

1.20 האתר מציע למזמין אפשרות לקבל מידע, להתעדכן ולנהל את הזמנתו באופן עצמאי באיזור האישי שבאתר לרבות לבטל או לשנות מרכיבים בהזמנתו. פעולות המזמין באיזור האישי מבוצעות באופן אוטומטי מול מערכות הספקים מיד עם קבלתן ואינן הפיכות. כל השינויים והביטולים יהיו בתוקף החל מסיום הבקשה ולחיצה על לחצן "בצע שינויים" אלא אם נדרש לגביהם אישור נוסף מספקי השירותים. מומלץ למזמין לבדוק היטב את השינויים אותם ביצע באיזור האישי שבאתר לפני הלחיצה על לחצן "בצע שינויים"

1.21 אתר holidayfinder.co.il עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המציעים שירותים שונים בתחום התיירות. החברה לא תהיה אחראית למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. כל השירותים המוצעים יהיו בהתקשרות ישירה בין האתרים למזמין על פי תנאי הרכישה, המחיר והאחריות של האתרים. השימוש באתרים אלה יבוצע על ידי המזמין ובאחריותו בלבד.

1.22 המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים אלה. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מהחברה. לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמה "אזהרת המסע" קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש, כי החברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר השלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת :
http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx

1.23 למשרד הבריאות הנחיות מפורטות באשר למדיניות החיסונים והבריאות הנוגעים ליעדים בחו"ל. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו על ההנחיות וההמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמו בעבר הנחיות/מגבלות והחברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם פורסמו הנחיות/מגבלות לאותו היעד לאחר השלמת ההזמנה. מידע והנחיות משרד הבריאות ניתן למצוא באתר :
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx

תשלומים והחזרים
1.24 המחירים המוצגים באתר (תוצאות החיפוש) הינם המחירים האחרונים הידועים לחברה ברגע החיפוש. המחיר והזמינות נכונים לרגע הפירסום באתר ועשויים להשתנות במהלך ההזמנה משלב החיפוש ועד לרגע התשלום לאור שינויים תכופים במחירים שמקורם אצל הספקים ואינם ידועים לחברה בעת הפירסום. כך גם לגבי הצעות מחיר לשינויים בהזמנה. הללו יהיו נכונות לרגע בו ניתנו ואף בהם המחיר וזמינות המקומות נקבעים על ידי הספקים וכפופים לאישורם הסופי.

1.25 כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של holidayfinder כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה.

1.26 כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער ההעברות וההמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע ההזמנה.

1.27 יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו, הללו יושבו לו רק לאחר שספקי שירות יעבירו את הכספים בפועל אל החברה והללו יושבו כאמור מידית אל המזמין. החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין בו בוצעה העיסקה.

1.28 ספקים מסוימים, דוגמת חברת התעופה ריאנאייר, דורשים כי ניהול ההזמנה לאחר ביצועה ובכלל זה שינוים, ביטולים והחזרים כספיים יבוצעו באופן ישיר בין חברת התעופה למזמין הרשום ולאחר אימות נתוני המזמין. שינויים/ביטולים או החזרים יהיו לפי תנאי ההזמנה ולפי קביעת הספק/חברת התעופה. הספק/חברת התעופה ישיבו כספים למזמין ישירות בכפוף לדרישת החזר ישירה של המזמין באתר הספק/חברת התעופה ולחשבון בנק של המזמין. צוות האתר יסייע למזמין בניהול ההזמנה ובדרישות ההחזר באתר הספק/חברת התעופה ככל שיהיה בידו.

1.29 הנחה, הטבה או שובר מתנה/זיכוי שניתנו במסגרת מבצעי קידום מכירות וכו' יהיו תקפים להזמנות במסגרת המבצע או ההטבה היעודית בלבד. לא יהיה החזר בתמורה כספית או שובר או הארכת הטבה/זכות על הזמנות שבוטלו ונעשה בהן שימוש בשובר/הטבה/ מתנה כאמור.

1.30 האתר מציע למזמין אפשרות לתשלום ההזמנה בעיסקת תשלומים תמורת עמלת תשלומים. גובה העמלה נקבע לפי עלות העסקה ומספר התשלומים אותם בחר המזמין ולפי שער ריבית על פי חוק. העמלה מוצגת למזמין בסיום הזמנתו. יובהר כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה או חלקים ממנה, בין לפי בקשת המזמין לפי תנאי ההזמנה ובין לפי הוראות הספקים, עמלת התשלומים לא תושב למזמין בשום מקרה למעט אם יבקש המזמין לבטל את טיסותיו לפי חוק הגנת הצרכן.

1.31 דיווח כשל תמורה או הכחשת עיסקה בחברת האשראי על ידי המזמין עלולים להביא לביטול שירותים מוזמנים ולעצירת הטיפול בפניות המזמין להחזרים עד לבירור הדיווח בחברת האשראי. המזמין יהיה אחראי לתוצאות הנובעות מהדיווח לחברת האשראי ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה לעניין זה. החברה תחייב את המזמין בדמי טיפול בסך 75 דולר בכל דיווח בו תידרש החברה לבירור מול חברת האשראי.

ב': ביטולים ושינויים בהזמנות:

2.1.1 ככלל, למזמין שמורה הזכות לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו או חלקים ממנה כל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ,תקנות הגנת הצרכן, הנחיות הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו') וההסכמות במסמך זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי ההזמנה או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי ההזמנה אותה ביצע. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי ההזמנה אותם ביטלה החברה.

2.1.2 מניין הימים לגבי ביטולים ושינויים בהזמנת טיסות ובתי מלון יהיה החל מקבלתם ואישורם באתר. בקשות לביטולים שינויים בהזמנות יטופלו בשעות העבודה בלבד. בקשות שיגיעו לאתר בימי חול לאחר השעה 17:00 ובערבי שבת/חג לאחר השעה 13:00 יטופלו ביום העסקים הבא. נא וודאו כי בקשתכם לביטולים ולשינויים כאמור התקבלה במשרדי החברה.

2.1.3 במניין הימים לצורך שינויים וביטולים ילקחו בחשבון ימי עסקים בלבד למעט בביטולים לפי חוק הגנת הצרכן – ביטול עיסקה תוך 14 ימים קלנדריים מיום ביצוע ההזמנה.

2.2 ול הזמנות במסגרת החוק להגנת הצרכן (עיסקת מכר מרחוק)

2.21 בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.בהתאם להוראות החוק בסעיף 14ג2 לא יהיה המזמין זכאי לבטל את הזמנתו במסגרת החוק להגנת הצרכן (ביטול עיסקת מכר מרחוק) בהזמנת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל דוגמת אירוח בבתי מלון, אירועי ספורט ותרבות וכו'.

2.22 בהזמנות הכוללות מספר שירותים, גם אם הוזמנו ונרכשו מספקים שונים, יחשב מועד מתן השירות הראשון בהזמנה כמועד הקובע לצורך חישוב מניין שבעת הימים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן לביטול הההזמנה כולה. לא ניתן לבטל רכיבים נפרדים או עיסקאות לפי סעיף זה בהזמנה שמרכיביה נרכשו מספקים שונים או בנפרד ומועדם יותר מ- 7 ימי עבודה מהודעת הביטול אם מועד מתן השירות הראשון שבהזמנה חל בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

2.23 בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות או העסקה, או 100 ₪, לכל מזמין, לפי הנמוך מבניהם.

2.24 בעיסקאות ובהזמנות בהן נרכשו רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול כמפורט לעיל. . לצורך כך לדוגמא בעיסקה בה נרכשו מספר כרטיסי טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים (טיסות, בתי מלון) כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

2.25 בעיסקת מכר מרחוק עם מזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, רשאי המזמין לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמכי הנסיעה, לפי המאוחר, ולא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין (שיחה - לרבות תקשורת אלקטרונית). בכל ביטול המתאים להוראות סעיף זה יתבקש המזמין להציג תיעוד מתאים לפי הוראות החוק.

2.26 למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

2.27 בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה תועבר בעל פה או בדואר רשום או בדוא"ל או בטופס ביטול הזמנה שבאתר. נא ודאו כי בקשת הביטול ששלחתם נתקבלה במשרדי החברה ובקשתכם אושרה.

2.3 ושינוי וביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן
2.31 על ההזמנה ומרכיביה אשר אינם עונים על תנאי הביטול בחוק להגנת הצרכן יחולו דמי ביטול כפי שיקבעו על ידי הספקים.

2.32 על כל נוסע ועל כל רכיב בהזמנה שישונה או יבוטל ואינו עונה על תנאי חוק הגנת הצרכן תגבה החברה סך של 20 דולר נוספים לנוסע/קטע/שירות תיירות כדמי טיפול בביטול או שינוי ההזמנה וזאת בנוסף לדמי ביטול או השינוי מטעם הספקים וחוקי כרטיס הטיסה, ככל שיהיו.

2.33 כל בקשה לשינוי או ביטול הזמנה שלא במסגרת החוק להגנת הצרכן תועבר ל שירות הלקוחות של holidayfinder בכתב. שינוי בפרטי ההזמנה כמוהו כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין על כל הכרוך בכך. החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוים בתאריכים או יעדים או בשמות המוזמנים ועניינים אלה נתונים למדיניות הספקים ותעריפי השינויים והביטולים מטעמם.

2.34 במידה וימצא כי למזמין זכות, בהתאם לקביעת חברת התעופה או הספק, לקבלת החזר מחברת התעופה עבור מיסי נמל בגין ביטול טיסתו, ימלא המזמין טופס בקשה להחזר מיסי נמל. שירות הלקוחות של holidayfinder יעביר טופס בקשה זה לחברת התעופה. יודגש כי ההחזרים, ככל שיהיו, כפופים להחלטת חברת התעופה והללו יושבו ללקוח רק לאחר שחברת התעופה תעביר את הכספים בפועל אל החברה . על החזרים אלה תגבה כאמור החברה סך של עד 40 דולר לנוסע ולקטע טיסה דמי טיפול בבקשה זו.

2.35 החברה מתחייבת לפעול בנאמנות ובמסירות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול ו/או השינוי ככל שניתן ולפעול להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין לרבות החזר מיסי נמל. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם. החברה מתחייבת לפעול מול ספקי השירות בנחרצות להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין ותעביר למזמין מידית את כל הכספים אותם השיבו הספקים למעט דמי הטיפול כאמור.

2.36 יתכנו שינויים או ביטולים בהזמנות או בחלק מהן כתוצאה מאירועים לא צפויים שמקורם ב"כח עליון", פשיטות רגל של הספקים או חברות התעופה, פגעי מזג אוויר, אסונות טבע, מגיפות, מתיחות צבאית, אירועים מלחמתיים וכו'. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה להחזר בגין אירועים אלה. החזרים בגין שינויים או ביטולים יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים. החברה מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוחותיה ככל שיהיה בידה.

2.37 החזרים בגין ביטולי הזמנות בנסיבות רפואיות דוגמת אשפוז בבית חולים או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה חלילה יהיו בכפוף למדיניות הספקים וחברות התעופה ולהנחיותיהם. מזמין המבקש לבטל הזמנתו בנסיבות אלה, יעביר בקשה מפורטת בצירוף אישורים רפואיים ברורים בשפה האנגלית. לא יתקבלו בקשות ללא מסמכים מתאימים. החברה תעביר את הבקשות בצירוף המסמכים אל הספקים ותסייע ללקוחותיה ככל שיהיה בידה. על המזמין לדאוג לביטוח נסיעות מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח רפואי המתאים לביטולי הזמנות בנסיבות המפורטות בסעיף זה.

ביטול הזמנות על ידי החברה
2.38 אתר holidayfinderרשאי לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינו תלוי בו וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו, יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפיאתר holidayfinderבעניין זה.

2.39 מבלי לגרוע מהוראות מסמך זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן Smartair תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, גם במקרה בו נשלח אישור הזמנה מטעם Smartair או הספק עצמו באחד מהמקרים הבאים:
(א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב אצל הספק או אצל Smartair באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי השירות, לרבות מחיר השירות או תיאורו על בסיסם נערכה;
(ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה בו אירעה תקלה בתקשורת או בהעברת המידע שהתקבל ממסדי נתונים/אתרי השוואות/ספקים ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת השירותים;
(ג) במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבויותיו כגון ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שה זמין, מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, ו/או לא נענה לדרישות החברה לאימות פרטי זהות וכרטיס אשראי או קבלת סירוב לאישור העיסקה מחברת האשראי.
הזמנה שבוטלה כאמור לא תזכה את המזמין בכל סעד שהוא ולמזמין לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי Smartair בעניין זה.

ג': טיפול בפניות, תלונות ובקשות:

3.1 בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת service@holidayfinder.co.il . החברה מתחייבת לטפל בבקשות ולהשיב ללקוח תוך שני ימי עבודה בכפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש כי אין בסמכותאתר holidayfinder לאשר בקשות או שינויים ומשכך אלה אינן תלויות בו. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים, מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה הרלוונטיים. האתר מתחייב לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוח ככל שיהיה בידו.

3.2 לרשות המזמין עומדת האפשרות להעביר לאתר holidayfinder כל תלונה או בקשה הקשורה בשירותים שניתנו באמצעות פנייה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בכתובת המצוינת בתחילת מסמך זה או במייל. לצערנו לא נוכל לטפל בפניות בעל פה.

3.3 על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית המלון וכל מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

3.4 על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות החברה כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3 שנים קודם לתלונה.

3.5 החברה מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. נציגי שירות הלקוחות של האתר יסייעו ככל שיידרש לכל מזמין המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לספק.

ד': דרכונים ואשרות

4.1 כל המידע הנוגע לדרכונים ואשרות כניסה נדרשות במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.

4.2 לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

4.3 יובהר כי לחברת התעופה עומדת הזכות לסרב להטיס נוסע אם ימצא כי דרכונו של הנוסע אינו תקף לשישה חודשים נוספים מיום חזרתו או שאינו מחזיק באשרת כניסה ליעדו הסופי או ליעד ביניים בדרכו אל יעדו הסופי. היעדר מסמכי נסיעה כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס לא מנוצל.

4.4 בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.

4.5 על בעלי דרכונים זרים לפנות אל החברה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. הזמנה לא תבוטל מסיבות של היעדר אשרה.

4.6 על המזמין לברר בעצמו בטרם ביצע את ההזמנה את דרישות מדינת היעד או מדינת המעבר באשרות כניסה/אשרות מעבר/ רישום מוקדם/אופטרופסות וכו'. לקוח המעוניין בבדיקת הצורך באשרת כניסה מוזמן לבדוק באתרי משרד החוץ הר"מ או ישירות מול נציגי החברה. החברה מתחייבת לבדוק לבקשת הנוסע כל בקשה או פנייה בעניין זה. לבירור באמצעות שגרירויות מדינות היעד בישראל, שאת פרטיהן ניתן למצוא בכתובת:
http://mfa.gov.il/mfaheb/consularService/Pages/MissionAbroad.aspx?&continent

4.7 הנחיות מיוחדות לכניסה לכל מדינת מעבר או יעד או בירור הצורך באשרת כניסה על פי הנחיות משרד החוץ בכתובת:
http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Visas/Documents/tavlat_ashrot.pdf


4.8 מובהר כי בכל מקרה בו לא אושרה המראתו או כניסתו של מזמין אל מדינת היעד/מעבר כתוצאה מהיעדר אשרת כניסה או מסמכים מתאימים, והמזמין לא בדק בעצמו או מול נציגי שירות הלקוחות של holidayfinder את החובות הנדרשות בעניין זה, יישא המזמין במלוא עלות ההזמנה. היעדר אשרות כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס או מוצרי תיירות אחרים לא מנוצלים.

4.9 כן מובהר במפורש, כי החברה אינה אחראית על הבטחת כניסתו של אדם למדינה אחרת גם אם ברשותו אשרת כניסה מתאימה, רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה. יובהר כי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת. יודגש כי סירוב רשויות ההגירה לאפשר כניסתו של נוסע, גם אם בידו אשרת כניסה בתוקף, לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס שאינו מנוצל.

ה': תנאים והנחיות לעניין הזמנת טיסה ומלון בתשלום אחד

5.1 אתר holidayfinder מציע טיסות ומלונות מספקים שונים בתשלום אחד.

5.2 כל ההנחיות הרלוונטיות המפורטות שעניינן הזמנת טיסות ובתי מלון כמפורט בפרקים ו'-ז' יהיו תקפות לגבי טיסות ובתי המלון המהווים רכיבי הזמנה.

5.3 החברה מאפשרת למזמין לבחור ולהרכיב בעצמו על פי צרכיו וטעמיו את רכיבי הזמנתו הכוללים טיסה ומלון בתמחור ותשלום כולל לכל רכיבי ההזמנה. כל רכיב בהזמנה מהווה למעשה הזמנה נפרדת העומדת בפני עצמה.

5.4 החברה , אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בהזמנה. כל מרכיבי החופשה המוצעים נרכשים עבור המזמין ולפי בקשתו בנפרד מנותני שירותים שונים כדוגמת מובילים אוויריים וספקי שירותי קרקע המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן - "הספקים השונים").

5.5 בחירת רכיבי ההזמנה תתבצע באופן עצמאי וחופשי על ידי המזמין עצמו על פי בחירותיו וטעמיו ועל פי המתאפשר באתר. החברה תעמיד לרשות המזמין את כל המידע שברשותה על הרכיבים השונים אותם בחר לרבות עלותו של כל רכיב בהזמנתו. נציגי החברה עומדים לרשות המזמין בכל שאלה או בירור. על המזמין לבדוק היטב את מרכיבי ההזמנה והתאמתם לצרכיו ולטעמו בטרם יסיים את הזמנתו. המזמין יוכל לפנות בכתב אל שרות הלקוחות ולבדוק את עלות של כל רכיב בנפרד בהזמנה.

5.6 המזמין יוכל לעשות שימוש בחלק מרכיבי הזמנתו. אי ניצול רכיב בהזמנה אינו מונע מהמזמין לעשות שימוש ביתרת הרכיבים האחרים בהזמנה. לבקשת המזמין, החברה תפנה לספקים השונים לבדיקת אפשרויות החזרים ככל שיהיו לרכיבים שלא נוצלו בהזמנה.

5.7 רכיבי ההזמנות נרכשים כאמור מספקים שונים וכל רכיב מהווה למעשה הזמנה נפרדת. אין כל קשר בין רכיבי ההזמנה בכל הכרוך בביטולים או שינויים. ביטול או שינוי מטעם הספקים או חברות התעופה באחד או יותר מרכיבי ההזמנה אינם מחייבים ואינם קשורים לרכיבי ההזמנה האחרים המוזמנים אצל ספקים אחרים. במידה ובוטלו או שונו רכיבים בהזמנה, המזמין יוכל לבטל את יתרת הרכיבים בהזמנתו לפי תנאי הזמנת הרכיב בהזמנה (תנאי הספק) החברה תפעל בתיאום עם המזמין למציאת חלופות מתאימות לרכיבים ששונו או בוטלו ותסייע לו בעניין זה ככל שתוכל.

5.8 יובהר כי ההזמנה כוללת רק רכיבים שנבחרו, צוינו ותומחרו במפורש בלבד במפורט בדף סיכום ההזמנה. ההזמנה אינה כוללת העברות אלא אם הוזמנו במפורש והמזמין קיבל שובר מתאים.

5.9 תנאי הביטול יהיו לפי תנאי הספקים ולכל רכיב בהזמנה בנפרד. יובהר כי ביטול מרכיב אחד בחבילת התיור בין על ידי ספק השרות או בין על ידי המזמין, אין בהם כדי לבטל את יתר מרכיבי החבילה. מזמין המעוניין לבטל מרכיב בחבילה אותה הזמין, יפנה אל מחלקת השירות לקבלת עלות מדויקת לביטול כל מרכיב בהזמנה אותו הוא מעוניין לבטל.

5.10 יובהר כי בהזמנת מלון במסגרת הזמנת טיסות ומלון בתשלום אחד, הזמנת המלון מוגדרת כשירות תיירות שאינו ניתן במלואו בישראל ובשל כך אינה כפופה להוראות החוק להגנת הצרכן – ביטול עיסקה . תנאי הביטול יהיו לפי תנאי הספק המפורטים בעת ההזמנה באתר. נציגי שירות הלקוחות holidayfinder יסייעו ככל שיידרש לכל מזמין לקבלת תנאי הספק לביטול הזמנת המלון במסגרת זו.

5.11 למזמין שמורה הזכות לבטל אחד או יותר מרכיבי על פי תנאי החוק להגנת הצרכן – ביטול עיסקה או תנאי הספק. יובהר כי יתר מרכיבי החבילה יהיו בתוקף כל עוד לא ביטל אותם המזמין במפורש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי החופשה או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי החופשה אותה הזמין. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי החופשה אותם ביטלה החברה.

ו':טיסות

6.1 על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

6.2 כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. מדיניות חברות התעופה/ספק או מארגן הטיסה לגבי כל כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן- "חוקי הכרטיס") לרבות שינויים וביטולים ועלותם. כל שינוי או ביטול ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות זו. לחברה אין כל יכולת לשנות כללים או מדיניות של חברת תעופה או ספק. חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע החברה תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס המלאים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את חוקי הכרטיס ומדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

6.3 אתר holidayfinder מציע כרטיסי טיסה הכוללים לעיתים טיסות המשך וחניות ביניים בין הטיסות. משך חניות הביניים נקבע על ידי חברות התעופה ובאחריותן לפי פרמטרים קבועים ויחודיים לשדה התעופה ולטיסה עצמה. כרטיסי הטיסה לטיסות אלה מונפקים אך רק באישור חברות התעופה ורק כאשר פרק הזמן בחניית הביניים בין הטיסות עומד במינימום הנדרש ומאפשר לנוסע לעבור מטיסה לטיסה. למרות האמור, עלול הנוסע להחמיץ את טיסת ההמשך כתוצאה מעיכובים בשדה או איחור בטיסה. באחריות המזמין לבדוק בעצמו בעת ההזמנה את טיסות ההמשך וחניות הביניים והתאמתן לצרכיו ובמידת הצורך לבחור טיסת המשך אחרת. לבקשת המזמין, נציגי שירות הלקוחות של holidayfinder יבדקו את התאמת השדות/זמני ההמתנה בין הטיסות והתאמתם לנוסע ויסייעו למזמין ככל שיתבקש.

6.4 למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע בפועל את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול הזמנת רכיב הטיסה בהזמנה. לבקשת המזמין, החברה תסייע ככל שתוכל בטיפול בביטול יתרת מרכיבי ההזמנה האחרים.

6.5 החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור או ביטול בתובלה אווירית אשר הם באחריות ובשליטת המוביל האווירי לרבות איחור/ביטול הנובעים מ"כוח עליון" או הפסקת פעילות חברת התעופה.

6.6 זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. החברה מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

6.7 במקצת מטיסות השכר, אף כי הזמנת הטיסה נתקבלה ואושרה במערכות ספק הטיסה, יתכן כי טרם התקבל אישור לטיסה וכי ביצוע הטיסה בפועל מותנה בקבלת אישור ממנהל התעופה האזרחי. עד לקבלת אישור זה אין כל התחייבות מטעם ספק הטיסה להוציא את הטיסות אל הפועל ויתכן כי מועד הטיסה יבוטל או ישונה. למזמין שמורה הזכות לבטל את הזמנתו לטיסה זו בכל עת וללא דמי ביטול או חיוב כלשהו כל עוד לא התקבל אישור מטעם רשויות התעופה ובכפוף להחזר מהספק. לבקשת המזמין, Smartair תבדוק את מצב האישורים העדכני לטיסה זו לפני ההזמנה ולאחריה ותסייע לו בעניין זה ככל שיתבקש.

6.8 נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי במועד הטיסה או על ביטול טיסתו, וחברת התעופה או ספק הטיסה יציעו לנוסע טיסה חלופית ובהתאם לחוק שירותי תעופה הנזכר לעיל, יוכל לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי. במידה והנוסע לא ישיב להודעת הביטול/שינוי והצעת החלופה ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת.

6.9 פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, יתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה. חברת התעופה תודיע על שינויים אלה באמצעותנו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות לטיסתכם. אינכם מחויבים לקבל הצעות אלה. אנא פנו אלינו לבחינת זכויותיכם על פי חוק ולהצעת חלופות נוספות ככל שיהיו.

6.10 הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם לכל הטיסות הסדירות/שכר ובטיסות ה"לאו קוסט" " ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי. בטיסות שכר, בהן לא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם, חובה לאשרר כל טיסה לפי ההנחיות באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה. במידה והנוסע אינו מצליח לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה עליו לפנות מיידית ולדווח למוקד השירות של אתר holidayfinder. הנוסע יוכל גם לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו באתר האינטרנט של השדה ממנו ממריאה טיסתו או באתר חברת התעופה או באמצעות פנייה אל החברה. החברה לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע צ'ק אין מוקדם או מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

6.11 למובילים אוויריים ולרשויות הגירה מדיניות משתנה באשר לנוסע שאין בידו אשרת כניסה ליעד ביניים במסלול הטיסה או כרטיסי טיסה לטיסות המשך ו/או לטיסת החזור. חברות התעופה ורשויות ההגירה עלולים למנוע את עלייתו לטיסה או את כניסתו למדינת היעד של נוסע במידה ואין ברשותו אשרת כניסה ליעד ביניים או כרטיס לטיסת המשך או כרטיס לטיסת החזור והדבר נתון לשיקולם הבלעדי של המובילים האוויריים ורשויות ההגירה בכל מסלול טיסה/יעד (וללא כל קשר לאשרת כניסה). על הנוסע לבדוק ולוודא בעצמו מהן דרישות המובילים האוויריים ומדינות היעד והביניים בעניין זה הנוגעות אליו באופן אישי. החברה תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות המובילים האוויריים ומדינות הביניים/יעד ותסייע לו בעניינו ככל שתתבקש. החברה לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הנוסע.

6.12 על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם הטיסה בטיסות בינלאומיות ושעתיים בטיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי החברה , ומשכך אינם תלויים בה.

6.13 אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך/טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה. במידה והנוסע לא מתכוון להגיע לטיסת ההלוך או לטיסת המשך במסלולו או לא הגיע לטיסה עליו לדווח מידית לחברה על מנת שנוכל לנסות לשמור על כרטיס טיסת החזור או טיסות בהמשך המסלול. בכל מקרה, החזרים בגין אי הופעה או ביטול/שמירת כרטיסי טיסת ההמשך/החזור לרבות החזרים ככל שיהיו, יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

6.14 נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות.

6.15 לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן רפואי מתאים בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע 27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.

השירותים הניתנים בטיסה
6.16 החברה תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי הבקשה תמולא, אלא אם הוגדרה מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

6.17 לחברות התעופה השונות מדיניות והגדרות שונות בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה וללא קשר להגדרת הטיסה כטיסה סדירה, לאו קוסט או טיסת שכר. לעיתים יתכנו הבדלים בשירות הניתן אפילו באותה טיסה עצמה ובהתאם לסוג הכרטיס. בטיסות "Low Cost ", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן שירות חלקי ובתשלום בכל או בחלק מהשירותים הבאים- צ'ק אין מוקדם, כבודה, הושבה, ארוחות ובידור. הושבה מוקדמת אינה מובטחת וכפופה למדיניות הספקים והמפעילים. מידע מפורט בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה מופיע באתר בעת ההזמנה בדפי החיפוש והתוצאות בטיסה הנבחרת ובסימון המתאים וכן באמצעות נציגינו ובאתר חברת התעופה.

6.18 באפשרות הנוסע להזמין הושבה מועדפת או כבודה נוספת תמורת תשלום באתר או בעזרת נציגי השירות של holidayfinder או באתר חברת בתעופה או במעמד הצ'ק אין בשדה. הוספת שירותים אלה אינה מובטחת תמיד ומותנית במדיניות חברת התעופה או הספק. לעיתים ניתן יהיה להוסיף שירותים במעמד צ'ק אין בשדה בלבד. עלות ההזמנה בשדה עלולה להיות גבוהה יותר מאשר בהזמנה מוקדמת. תמורת הזמנת שירותים אלה תגבה holidayfinder עמלה בנוסף למחירי חברת התעופה. החברה מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו כל בירור לגבי התנאים והשירותים הניתנים בטיסה ולגבי אפשרויות הרכישה ועלויות רכישתם.

6.19 אין בהזמנה זו ובתשלום מראש משום התחייבות של Smartair או המוביל האווירי למתן השירות גם אם אושרה ההזמנה והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של צוות הטיסה.

6.20 בכל מקרה בו ביצע נוסע צ'ק אין מוקדם ותשלום מוקדם עבור כבודה באופן עצמאי באתר חברת התעופה יש להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה.

6.21 במקרה נזק או אובדן או איחור בקבלת כבודת הנוסעים ידווח הנוסע מידית לחברת התעופה על האירוע במשרד אבדות ומציאות שבשדה ויקבל אישור מתאים על כך. פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה בצירוף המסמכים המתאימים. החברה תעביר לנוסעים פרטי דרכי התקשרות אל משרדי חברות התעופה המטפלים בעניינים אלה.

ז': מלונות

7.1 כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים. החברה אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי הספקים/צדדים שלישיים, ואין באפשרותה לבדוק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו. לחברה אין כל מידע על עיצובו וסגנונו של החדר והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליו מלכתחילה.

7.2 מומלץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי המלון באתר האינטרנט של המלון או הספק.

7.3 במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה החברה כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה או דומה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, החלופה תהיה בתוקף 24 שעות מההצעה ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה ככזו שאושרה לכל דבר וענין.

7.4 ההזמנה כוללת את השירותים הנקובים בשובר ההזמנה בלבד. שירותים נוספים אפשר ויחויבו בתשלום נוסף במלון.

7.5 בעת הצ'ק אין למלון יתבקש המזמין להציג כרטיס אשראי בינלאומי לביטחון ולתשלום אפשרי עבור שירותים נוספים אותם יזמין ישירות מהמלון.

7.6 ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי של Smartair יכולת להשפיע על כך. למלון שמורה הזכות הבלעדית לשבץ את המזמינים בכל חדר ובלבד שיהיה בהתאם לרמת ההזמנה לרבות חדרים נגישים, מבנה סמוך, חדרים בעיצוב מיוחד, אפשרויות הלנה, סוג וגודל המיטות (יחיד/ ספה נפתחת/ מיטה מתקפלת/ ילד/ king / queen ) חדרים מותאמים וכו'. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, Smartair אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון צד, אגף או קומה, מעלית, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

7.7 בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:
RO 7.7.1 - לינה בלבד, ללא ארוחות כלל.
BB 7.7.2 - ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה).
HB 7.7.3 - ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.
FB 7.7.4 - ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.
AI 7.7.5 - "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים והמשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.

7.8 החברה מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי העניין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.

7.9 בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של החברה , כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.

7.10 דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון/הספקים השונים, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי. המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן רמת הדירוג המקובלת, יודגש כי יתכנו בתי מלון אשר אינם פועלים על פי דירוג זה:
7.10.1 - דרגת תיירות בסיסית - שני כוכבים או (TC) tourist class או C .
7.10.2 - דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים או super tourist class STC) ) או B.
7.10.3 - דרגת תיירות ראשונה – 4 כוכבים או first class (FC)או A.
7.10.4 - דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.

7.11 שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. פינוי החדרים מעבר לשעות אלה עלול לגרור חיוב על יום נוסף (גם בימי שבת וחג). על ידי המלון בעת פינוי החדרים. מזמין המעוניין בשהות בחדר המוזמן מעבר לשעות אלה, יפנה אל החברה לבדיקת אפשרויות ועלויות או יפנה אל המלון בעת קבלת החדר אותו הזמין.

7.12 הגעה למלון לאחר השעה 18:00, בין בתכנון מראש או כתוצאה מעיכוב או תקלה, מחויבת בהודעה מוקדמת ל- שירות הלקוחות של holidayfinder או למלון. לעיתים עשוי המלון לדרוש תשלום נוסף בגין הגעה מאוחרת. נא עדכנו כי בכוונתכם להגיע באיחור למלון אותו הזמנתם על מנת להבטיח כי החדר אותו הזמנתם שמור עבורכם. במקרה של עיכוב או תקלה יש לעדכן את המלון או את שירות הלקוחות של holidayfinder על העיכוב הצפוי והזמן המשוער להגעה.

7.13 על ההזמנה לכלול לפחות אורח אחד מעל גיל 18.

7.14 בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. החברה אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

7.15 ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

7.16 בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

7.17 אחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו היא על בית המלון בלבד. Smartair אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון, רמת השירות, ניקיון, רעש, תחזוקה, מיזוג אוויר, מזון, מעליות או בתקינות המתקנים בו, ל אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת על כך מראש.

7.18 בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. החברה אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.

7.19 בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

7.20 צריכת שירותים נוספים מהמלון היא בהתקשרות בין המזמין ובין המלון במישרין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

7.21 החברה תברר לבקשת המזמין את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה החברה או שהיה עליה לדעת.

7.22 יתכנו מיסים, חיובים ותשלומים נוספים אשר נגבים מאורחי המלון במישרין על ידי בתי המלון ואינם ניתנים בשום אופן לתשלום מראש .גבייה זו אינה קשורה בשום דרך לחברה. במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים (מס עירוני). שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית בהתאם לרמת המלון ומיקומו ומסיבות נוספות. בנוסף בחלק מבתי המלון/כפרי הנופש/בתי דירות וכו' נגבים במקום "דמי ניקיון" על פי קביעת בית המלון. יתכנו בתי מלון אשר עשויים לגבות תשלום עבור הפעלת מיזוג, בריכה, ספא או שירותים אחרים. באתר holidayfinder יוצגו לעיתים מיסים נוספים אותם נדרש לשלם במעמד הכניסה למלון ובהתאם למידע המתקבל מהספקים השונים בעת ההזמנה. מידע נוסף לגבי חיובים אפשריים הנגבים בעת הכניסה למלון ניתן לקבל בפנייה לשירות הלקוחות של האתר.

7.23 חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ללחברה כל אחריות לכך.

7.24 במידה ותימצא אי התאמה עוד בטרם הכניסה למלון וביצוע צ'ק אין בין השירות המוזמן לשירות המוצע בבית המלון או יחולו שיבושים בהזמנה או חוסר התאמה בסוג השירות, תאריכים וכו' על המזמין לפנות מיידית אל שירות הלקוחות לבירור ולסיוע בכל אחד מאפשרויות יצירת הקשר המפורטות בדף שירות הלקוחות. Smartair לא תוכל להבטיח החזרים או חלופות ככל שיהיו במידה והמזמין לא יפנה לשירות הלקוחות או יפעל ללא הנחיות מפורשות משירות הלקוחות.

7.25 במידה ונמצאו שיבושים ותקלות במתן השירות במלון יש לפנות להנהלת המלון בעת ההגעה ולדרוש מהם לטפל באירוע ולפנות במקביל אל שירות הלקוחות של holidayfinder אשר יפנה לספק השירות ולמלון וינסה לסייע ככל שיוכל. יובהר כי עזיבת המלון בנסיבות אלה ללא אישור והסכמת המלון בכתב לביטול ההזמנה ללא חיוב או ללא הנחייה מפורשת משירות הלקוחות תביא לחיוב המזמין במלוא עלות ההזמנה ללא אפשרות ביטול או החזר כספי.

ח': ביטוח

8.1 ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.2 המזמין מתחייב לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה חו"ח, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, לרבות פיצוי בגין ביטול הנסיעה. לא תתקבל כל טענת ביטול מחמת מצב בריאתי המונע נסיעה במידה ולא יבוצע ביטוח כנדרש. יובהר כי החזרים ככל שיהיו בגין ביטולים מסיבות רפואיות יהיו לפי שיקול הספקים בלבד ובכפוף לתנאי ההזמנה.

8.3 את הזמנת הביטוח מומלץ לבצע בסמוך לאישור ההזמנה וטרם מועד היציאה לחו"ל.

8.4 מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי מתאימה לצרכיו

ט' : מדיניות פרטיות

9.0 מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת באתר בנספח מדיניות פרטיות ואבטחת מידע והינם חלק והמשך למסמך התנאים הכלליים.